späť na úvodnu stránku

Tehla - prírodný stavebný materiál

Prírodný stavebný materiál

Pálená tehla je prastarý stavebný materiál, ktorý sa zrodil pred tisícročiami v miestach starovekých kultúr v strednej Ázii. Základná myšlienka, ktorá stála pri zrode tehly, zostala dodnes nezmenená - z dostupného materiálu, ktorým je tehliarska hlina, jednoduchým postupom v procese tvarovania, sušenia a vypaľovania vyrobiť stavebný materiál, ktorý v sebe v optimálnej kombinácii spája vlastnosti dôležité z hľadiska stavania a bývania. Pri zrode pálenej tehly stoja štyri základné živly zem + voda + vzduch + oheo. Výsledkom je produkt, ktorý bez zveličenia môžeme nazvať prírodným. Tehla je ideálny stavebný materiál na vytváranie zdravého prostredia na bývanie.

V posledných desaťročiach však tento pravidelný kus vypálenej hliny prešiel revolučnými zmenami a na nepoznanie zmenil svoj vzhľad. Zmeny vzhťadu boli vyvolané stále narastajúcimi požiadavkami na stavebné materiály. Išlo najmä o požiadavky:
- na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností tehál pre obvodové steny,
- na urýchlenie a zjednodušenie murovania,

Keby sme vedľa seba postavili „klasickú" plnú pálenú tehlu a napríklad veťkoformátový tehlový blok POROTHERM 44 P+D, rozdiel je evidentný. Vývoj však neznamenal, odchod maloformátových tehál zo scény. Používajú sa naľalej a v čoraz väčšej miere na rôzne druhy režné muriva.
Stavebný materiál Prírodné komponenty Ostatné komponenty
Pálená tehla tehliarska hlina ľahčidlá voda - - -
Betón kameo voda cement prísady
podľa potreby
- -
Pórobetón biely piesok vápno voda hliníkový prášok
Pórobetón šedý voda - - popolček
zo spaľovania hned. uhlia
hliníkový prášok
tab. Prehťad komponentov niektorých stavebných materiálov

Ekologický stavebný materiál

Tehla ako výrobok z prírodných surovín sa môže pochválit veťmi priaznivou ekologickou bilanciou počas celého svojho životného cyklu počnúc tažbou suroviny, cez výrobu, užívanie až po prípadnú demoláciu a následnú recykláciu.
Tehliarska hlina sa taží povrchovým spôsobom spravidla v bezprostrednej blízkosti tehelní, čím je zaručené minimálne zataženie životného prostredia dopravou. Vytažené hliniská sa dajú bez problémov rekultivovat.
Tehliarska výroba nie je náročná na vodu a nedochádza ani k produkcii odpadových vôd.
Vypaľovanie tehál prebieha pri teplotách okolo 900 oC. Tento proces si vyžaduje energiu. Viaka neustálej modernizácii výrobných technológií klesla spotreba primárnej energie na výrobu tehál za posledných cca 20 rokov na tretinu. Na ekologickú bilanciu tehly priaznivo vplýva aj dlhá životnosť a minimálne nároky na údržby tehlových stavieb.
Stavebný materiál Obj. hmotnosť
[kg/m3]
Spotreba primárnej energie
[MJ/m3]
Minerálna vlna 80 1,394
EPS 20 1,928
Priečne dierované tehly 750 2,704
Pórobetón 600 2,869
Sádrokartón 1,600 3,641
Ploché sklo 2,500 4,525
Železobetón 2,300 5,264
tab. Spotreba primárnej energie na výrobu 1m3 rôznych stavebných materiálov

Bývanie bez žiarenia

Každá surovina na výrobu stavebných látok pochádzajúca z prírodných zdrojov, vykazuje určitú mieru prirodzenej rádioaktivity. Je to dôsledok toho, že každá surovina obsahuje určitú koncentráciu prírodných rádionuklidov (predovšetkým Ra226 a Th228, prípadne 232). Tehla vykazuje obsah prírodných rádionuklidov hlboko pod prípustnou hranicou 120Bq/m3. Z hľadiska nežiadúceho vplyvu na zdravie človeka je však najnebezpečnejší plynný radón Rn222, ktorý vzniká ako produkt rozpadu rádia. Množstvo uvolneného radónu závisí vo veľkej miere od tzv. miery vyžarovania, čo je vlastnost závislá od stavebnej látky. Látky s porovnateľným obsahom prírodných rádionuklidov môžu mat výrazne rozdielnu mieru exhalácie plynného radónu.

Požiarna odolnosť

Pálený keramický črep je v zmysle európskych právnych predpisov zaradený do triedy reakcie na oheo s označením A1. Znamená to, že v prípade zataženia požiarom sa z tehly neuvoľouje dym a neodpadávajú z nej horľavé časti alebo kvapky. To isté platí aj pre malty a omietky, ktoré sú neoddeliteľnou súčastou muriva. Z hľadiska požiarnej odolnosti patrí tehlové murivo k najspoľahlivejším konštrukciám. V rámci uvedených hodnôt požiarnej odolnosti spaoa funkčné požiadavky na:
- únosnosť (R)
- celistvosť (E)
- izoláciu (I)
Okrem toho tehlové murivo patrí do skupiny konštrukčných prvkov D1, ktoré v požadovanom čase požiarnej odolnosti nezvyšujú intenzitu požiaru a obsahujú len nehorľavé látky.

Pevnosť

Aj priečne dierované tehly si zachovali popri zvýšených tepelnoizolačných vlastnostiach vysoké hodnoty pevnosti v tlaku. Výroba takejto tehly si vyžaduje najmodernejšiu technológiu. Tehly sa vyrábajú vo viacerých pevnostných triedach podľa účelu použitia: tehly pre obvodové steny, tehly pre vnútorné nosné steny a tehly pre nenosné priečky.

Tvarová stálosť

Vypálená tehla má stabilný tvar a rozmery, ktoré nadobúda viaka jedinečnej technológii vypaľovania. Ialšie objemové zmeny v dôsledku zmeny teploty alebo vplyvom vlhkosti sú prakticky nulové. Táto vlastnosť umožouje v porovnaní s inými materiálmi navrhovanie oveľa väčších dilatačných celkov bez rizika vzniku nežiadúcich trhlín.
Murivo Medzná vzdialenosť medzi dilatačnými škárami v murive na
maltu pevnostnej triedy podľa STN EN 998 2
15; 10; 5 2,5; 1
z tehál 60 m 90 m
z vápenopieskových tehál 40 m 60 m
z pórobetónových tvárnic 24 m 24 m
tab. Rozmery dilatačných úsekov muriva z rôznych materiálov

Tepelná izolácia

Moderné veľkoformátové tehlové bloky určené pre obvodové konštrukcie sa vyznačujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami ktoré sú výsledkom dvojakého vyľahčenia. Štruktúru tehál tvorí špeciálna mriežka so systémom zvislých dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo najväčší odpor pri prechode tepla. Samotný tehliarsky črep je ešte ľahčený množstvom jemných pórov, ktoré vznikajú v procese vypaľovania po vyhorení rôznych ľahčív pridávaných do tehliarskej suroviny. A práve tieto póry podstatne zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti týchto tehál. Pre zaujímavosť múr z tehál POROTHERM o hrúbke 44 cm z hľadiska tepelného odporu nahradí múr z klasických plných pálených tehál o hrúbke 1,5 m. K zvýšeniu tepelnoizolačných vlastností prispieva moderný systém zvislých spojov medzi tehlami, ako je systém pero+drážka. Z hľadiska tepelnej izolácie je výhodné použitie tepelnoizolačnej malty POROTHERM TM a omietky POROTHERM TO.
Murivo z tehál POROTHERM Tepelný odpor R [m2/K/W]
PTH 38 P+D PTH 44 P+D
S maltou vápennocementovou bez omietky 2,14 nárast o 14-15%

nárast o 12-13%
2,45
S maltou vápennocementovou bez omietky 2,48 2,84
S maltou vápennocementovou bez omietky 2,81 3,18
tab. Vplyv malty a omietky na tepelnoizolačné vlastnosti tehál POROTHERM

Akumulácia tepla

Tehlové murivo má viaka vlastnostiam páleného tehliarskeho črepu schopnosť akumulovať teplo, ktoré neskôr zo seba vydáva. Táto schopnosť tehlového muriva vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm, tepelná zotrvačnosť a v konečnom dôsledku na tepelnú pohodu v obytnom priestore. Masívne tehlové steny nie sú citlivé na zmeny teploty vonkajšieho prostredia. čím je materiál obvodových stien menej citlivý na tieto zmeny, tým viac sú vnútorné priestory vnímané z hľadiska tepelnej pohody ako príjemné.
Veličina Označenie
[jednotka]
betón porézne tehly drevotrieska pórobetón penový polystyrén vytláčaný penový polystyrén minerálna vlna
Špecif. tepel. kapacita c [J.kg-1.K-1] 1020 960 1500 840 2060 1270 56
Objemová hmotnosť [kg.m-3] 2300 750 400 500 30 30 120
Hrúbka konštrukcie d [m] 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Akumulované teplo Q [J.m-2K-1] 891 480 273 600 228 000 159 600 23 484 14 478 2 554
tab. Množstvo akumulovaného tepla v konštrukciách rovnakých hrúbok z rôznych stavebných materiálov

Úspora energie

Horeuvedené vlastnosti vedú k úspore energie na vykurovanie obytných budov postavených z tehál. Tu treba mať na zreteli, že budova z hľadiska potreby energie na vykurovanie to nie sú len obvodové steny. Tepelnoizolačné vlastnosti kvalitnej obvodovej steny z tehál sú zbytočné v kombinácii s nekvalitnými oknami. Pri navrhovaní hrá dôležitú úlohu aj tvar a členitosť objektu - čím je jeho tvar jednoduchší a kompaktnejší bez zbytočných a samoúčelných výstupkov, tým je aj potreba energie na vykurovanie nižšia. Jednoducho povedané tepelnotechnický návrh musí zohľadoovať budovu ako celok.

Na grafe je znázornená závislosť výšky nákladov na vykurovanie konkrétneho rodinného domu od hodnoty tepelného odporu obvodovej steny. V danom prípade sa analyzoval rodinný dom s nasledovnými parametrami:
Vysvetlenie: Náklady na vykurovanie sú vzhľadom na premenlivé ceny energií vyjadrené v %. 100 % nákladov sa uvažuje pri normovej požiadavke na minimálny tepelný odpor obvodovej steny R = 2,0 m2K/W. Oranžové stapce grafu predstavujú rôzne nezateplené tehlové obvodové steny (najvyššia hodnota tepelného odporu R= 3,14 m2K/W zodpovedá stene z tehál POROTHERM 44 P+D murovanej na tepelnoizolačnú maltu a omietnutej tepelnoizolaťnou omietkou hr. 2-3 cm). Dvojfarebne sú znázornené obvodové steny so zateplením. Každý stapec grafu predstavuje oproti predchádzajúcemu nárast tepelného odporu o rovnakú hodnotu. Avšak s rastúcim tepelným odporom je prírastok úspor energie stále menší a v oblasti kde sa mení nezateplená obvodová stena na zateplenú, sú už úspory energie nepatrné v porovnaní s nákladmi vynaloženými na zateplovací systém (Ak by sme ten istý zateplovací systém aplikovali na obvodovú stenu so zlými parametrami, úspory energie sú výrazné). Z tohto pohľadu sa dá povedať, že zateplovanie má zmysel pri rekonštrukciách. Pri novostavbách, kde sa na obvodové konštrukcie používajú kvalitné materiály (ako napr. POROTHERM 44 P+D), má dodatočné zateplenie len nepatrný vplyv na úsporu energií na vykurovanie.

Zvuková izolácia

Tehla poskytuje prirodzenú zvukovú izoláciu proti vonkajšiemu aj vnútornému hluku. Správnou voľbou hrúbky tehlového muriva konštrukcie v kombinácii s kvalitnými výploovými konštrukciami (okná, dvere) sa dá dosiahnuť veľmi nízka hlučnosť vnútorného prostredia. Na medzibytové deliace priečky sú určené špeciálne zvukovoizolačné tehly s malým podielom otvorov. Zvukovoizolačné vlastnosti konštrukcií vyjadruje index vzduchovej nepriezvučnosti Rw.

Optimálny vlhkostný režim

Príjemná bytová klíma je v značnej miere závislá od obsahu vodnej pary vo vzduchu a teplôt vnútorných povrchov. Nepriaznivá kombinácia týchto dvoch veličín môže viesť k nepríjemnému javu kondenzácie vodných pár v kritických detailoch a pri dlhodobejšom pôsobení vedie k vzniku plesní. Preto by stena mala umožoovať difúziu vodných pár a tým regulovať vlhkosť. Tehly s vyľahčeným črepom majú viaka svojej vnútornej štruktúre túto vlastnosť veľmi priaznivú. Difúzia vodnej pary zabezpečuje stále prirodzenú klímu v obytných priestoroch.
Veličina Označenie
[jednotka]
minerálna
vlna
porézne tehly pórobetón drevotrieska betón penový polystyrén penový polystyrén vytláčaný
Faktor difúzneho odporu [-] 2 7-8 6-9 12,5 23 40-67 100
Praktická hmotnostná vlhkosť [%] - 0,5-1,7 9-18 9-12 5 - -

Kompletný stavebný systém

Súčasné tehliarske výrobky pre hrubú stavbu to nie sú len murovacie prvky rôznych formátov, ale je to ucelený stavebný systém, ktorý v sebe zahŕňa: Jednotlivé prvky sú navrhnuté tak aby umožoovali čo najjednoduchšie navrhovanie a zhotovovanie. Výhodou sú kompletné dodávky na stavbu, ktoré šetria čas a peniaze.

Variabilita systému

Tehlu môžeme bez zveličovania oznčaiť za najstarší prefabrikát v dejinách stavebníctva. Je to zároveo najmenší konštrukčný prvok stavby, viaka čomu vznikajú široké možnosti variability stavebného diela. Projektantom a architektom sa ponúka možnosť využiť okrem veľkoformátových tehlových blokov pre omietané murivo aj čoraz bohatšiu ponuku lícových tehál pre neomietnuté režné murivo. Súčasťou systému sú aj tehlové dlažby.

Životnosť a hospodárnosť tehlových stavieb

Viaceré štúdie zamerané na hospodárnosť a životnosť rôznych stavebných konštrukcií uvádzajú, že jednovrstvové tehlové murivo vyžaduje v rámci svojho životného cyklu minimálne náklady na dodatočné investície ako sú údržba a obnova. Kvalitne navrhnuté a zrealizované tehlové stavby majú prakticky neobmedzenú životnosť. Najlepším dôkazom sú niekoľko storočné stavby z pálenej tehly, ktoré spoľahlivo slúžia svojmu účelu aj dnes.
Názov stavby Miesto Rok postavenia
Brána bohyne Ištar Babylon 600 p.n.l.
Minaret Al-Mutaw akkil Samara 8. stor.
Colegio Tresiano (A.Gaudí) Barcelona 1889
Amsterdamská burza Amsterdam 1903
Románsky kostol sv.Alžbety Uhorskej Kaplná pol. 13 st.
Trnavské mestské hradby Trnava prelom 13-14 stor.
MOst cez rieku čierna voda Kráľová pri Senci pol. 18 stor.
Stredná priemyselná škola strojnícka Bratislava 1903

Trvalá hodnota

Vďaka životnosti a hospodárnosti sú investície vložené do stavby tehlového domu zárukou trvalej hodnoty. Túto skutočnosť v súčasnosti zohľadoujú aj rozdiely v cenách nehnuteľností pri poskytovaní hypotekárnych úverov. Vaša tehlová stavba je jednoducho cennejšia. Náklady na tehlové murivo predstavujú 7-10% celkových nákladov na výstavbu rodinného domu. Pritom je to jediná viditeľná časť stavby, ktorá sa nedá počas jej užívania vymeniť.
Uvedené údaje sa týkajú dvojpodlažného domu s pristavanou garážou a so šikmou strechou:
- Zastavaná plocha: 125 m2
- Úžitková plocha: 200 m2
- Obytná plocha: 165 m2

Zdroje údajov:
Green Building Challenge, Ganzheitliche Qualitätskriterien im Wohnbau (autor: M. Bruck)
Technische Information Juli 1996, Wienerberger Ziegelindustrie
Odborné posúdenie z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb výrobkov firmy Wienerberger Slovenské tehelne s.r.o. PO 02/2000 (autor: Svf STU Bratislava)
STN 73 1101 Navrhovanie murovaných konštrukcií
Správa č. 40/95/0029-1 o výsledku skúšky tepelného odporu fragmentu muriva z tehál ľahčených dierovaných POROTHERM 38
Správa č. 40/95/0029-2 o výsledku skúšky tepelného odporu fragmentu muriva z tehál ľahčených dierovaných POROTHERM 44
Stavebná tepelná technika (autori: M. Halahyja, I. Chmúrny, Z. Sternová)
STN 73 0542 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Vlastnosti materiálov a konštrukcií
Katalóg Cihlový dúm POROTHERM


Viac informácii nájdete na stránkach www.wienerberger.sk.

Kontakt:
WIENERBERGER slovenské tehelne a.s.
Wienerberger Slovenské tehelne, spol. s r. o.
Tehelná 5
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037 640 9011
Fax: 037 640 9012
E-mail: office@wienerberger.sk
URL: www.wienerberger.sk